ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR, träder i kraft 2021-11-12

Förutsättning

Följande försäljningsvillkor reglerar försäljningen på denna webbplats "https://www.gemimarket.it” (Webbplats). Säljaren är Gemi Elettronica Srl, med säte i Viale Monza 347 Milano MI 20126 IT , Chamber of Commerce of MI - 2114222, momsnummer IT01765660764, aktiekapital på 80 000,00 € fullt betald (säljare).

Artikel 1. Tillämpningsomfång

1.1 Försäljningen på webbplatsen representerar ett distansförsäljningsavtal som regleras av kapitel I, avdelning III (avsnitt 45 och följande) i lagstiftningsdekret 6 september 2005, nr 206 (italienska Consumer Code) och genom lagstiftningsdekret 9 april 2003, nr 70 om elektronisk handel.

1.2 De allmänna försäljningsvillkoren gäller för all försäljning som bearbetas av säljaren på webbplatsen. Villkoren beräknas endast med hänsyn till arbetsdagar och exklusive lördagar, söndagar och helgdagar.

1.3 Allmänna försäljningsvillkor kan ändras och/eller modifieras när som helst. Eventuella ändringar och/eller nya villkor kommer att vara giltiga från och med det datum de släpps på webbplatsen. Av denna anledning, innan de gör en beställning, uppmanas användarna att regelbundet besöka webbplatsen för att läsa den senaste versionen av de allmänna försäljningsvillkoren.

1.4 De tillämpliga allmänna försäljningsvillkoren är de som gäller vid det datum då en inköpsorder görs.

1.5 Dessa allmänna försäljningsvillkor reglerar inte försäljning av produkter och/eller tillhandahållande av tjänster från andra parter än säljaren, tillgänglig på webbplatsen genom länkar, banners eller hyperlänkar. Innan användaren deltar i kommersiella transaktioner med dessa parter måste användaren kontrollera sina försäljningsvillkor. Säljaren ansvarar inte för tillhandahållande av tjänster och/eller försäljning av produkter från dessa parter. Säljaren utför inga kontroller av och/eller övervakning av de webbplatser som kan nås via dessa länkar. Säljaren tar inget ansvar för innehållet på dessa webbplatser, inte heller för eventuella misstag och/eller utelämnanden och/eller juridiska överträdelser av nämnda webbplatser.

1.6 Användaren ska noggrant läsa dessa allmänna villkor för Försäljning och all annan information som Säljaren tillhandahåller på Webbplatsen, även under köpprocessen.

1.7 Inlämnandet av inköpsordern innebär godkännande av dessa Allmänna försäljningsvillkor.

Artikel 2. Köp via webbplatsen

2.1 Köpet via webbplatsen är tillåtet för användaren som

 • är en registrerad användare av webbplatsen < /li>
 • agerar både som konsument och handlare. Enligt artikel 3, punkt I, lett. a) i konsumentlagen definieras en "konsument" som en fysisk person som agerar för ändamål som inte är relaterade till någon affärs-, kommersiell, yrkes- eller hantverksverksamhet som de kan bedriva. Enligt artikel 3, punkt I, lett. c) i konsumentlagen definieras "näringsidkare" som en fysisk person som agerar för ändamål som är relaterade till hans/hennes affärs-, kommersiella, yrkes- eller hantverksverksamhet.

2.2 I vid beställningar som är avvikande i förhållande till kvantiteten och/eller frekvensen av köp, förbehåller sig säljaren rätten att vidta alla nödvändiga åtgärder för att stoppa oegentligheterna.

2.3 Säljaren förbehåller sig rätten att vägra eller avbryta beställningar gjorda:

 • av en användare som säljaren är i tvist med
 • av en användare som har brutit mot dessa allmänna försäljningsvillkor
 • av en användare som har skickat falska, ofullständiga eller på annat sätt felaktiga personuppgifter eller som inte har skickat de nödvändiga dokumenten till Säljaren

Artikel 3. Registrering på webbplatsen

3.1 För att registrera sig på webbplatsen måste användaren fylla i registreringsformuläret och ange följande data:

 • namn
 • efternamn
 • e-post
 • adress
 • telefon
 • codice fiscale.

3.2 Användaren förbinder sig att omedelbart informera säljaren om de har misstankar om eller blir medveten om olaglig användning eller avslöjande av nämnda data.

3.3 Användaren garanterar härmed att de personuppgifter som tillhandahålls under registreringsproceduren för webbplatsen är fullständiga och sanningsenliga och åtar sig att hålla säljaren skadeslös mot eventuella förluster, skador och/eller ansvar som härrör från och/eller på något sätt kopplat till användarens överträdelse av bestämmelserna om registrering på webbplatsen eller lagring av registreringsuppgifter.

Artikel 4. Information som krävs för Ingående av ett avtal

4.1 I enlighet med lagstiftningsdekret av 9 april 2003, nr 70 om elektronisk handel, informerar Säljaren härmed användaren om att:

 • för att slutföra köpeavtal på Webbplatsen ska användaren fylla i ett beställningsformulär i elektroniskt format och skicka det till Säljaren elektroniskt, enligt de instruktioner som då och då kommer att synas på Webbplatsen;
 • avtalet ingås när beställningsformuläret når säljarens server
 • när beställningsformuläret har skickats kommer säljaren att skicka en beställningsbekräftelse till användaren på den angivna e-postadressen som innehåller följande:
  • köpbeskrivningar
  • det relevanta priset
  • en uppgift om betalningssätt
  • en uppgift om leveranskostnaderna
  • en indikation av leveranskostnaderna och eventuella extra kostnader.

Artikel 5. Produkttillgänglighet

5.1 Produkttillgänglighet övervakas och uppdateras ständigt. Ändå, eftersom webbplatsen kan besökas samtidigt av olika användare, är det möjligt att fler än en användare köper samma produkt samtidigt. I dessa fall kan produkten visas som tillgänglig under en kort tid, även om den faktiskt är slut i lager eller tillfälligt otillgänglig, eftersom påfyllning är nödvändig.

5.2 Webbplatsen innehåller information om tillgängligheten för varje Produkt.

5.3 Om Produkten skulle visa sig otillgänglig av ovannämnda skäl eller i andra fall av oväntad otillgänglighet av Produkten, utan att det påverkar användarens andra juridiska rättigheter, särskilt de som tillhandahålls under Bok IV, Avdelning II , kapitel XIV i den italienska civillagen, kommer säljaren omedelbart att informera användaren. Användaren kommer därför att ha rätt att säga upp avtalet i enlighet med artikel 61, punkterna 4 och 5 i konsumentkoden.

5.4 Alternativt och utan att det påverkar hans/hennes rättigheter kan användaren acceptera:

 • en förlängning av leveransperioden
 • en produkt av motsvarande eller högre värde (i detta fall mot betalning av mellanskillnaden och efter uttryckligt godkännande av användaren)
 • en rabattkupong som ska användas vid köp på webbplatsen. Beloppet på rabattkupongen, utgångsdatum och eventuella begränsningar kommer att meddelas av säljaren från tid till annan.

5.5 Om återbetalning begärs för det belopp som betalats för köpet av produkterna. som senare visade sig vara otillgänglig kommer Säljaren att återbetala inom högst 10 dagar.

5.6 Om användaren utnyttjar rätten att säga upp avtalet i enlighet med artikel 61, punkterna 4 och 5 i konsumentkoden, köpeavtalet upphör. Om betalningen av det totala beloppet som ska betalas - givet av priset på produkten, leveransavgifterna, i förekommande fall, och eventuella andra extra kostnader till följd av beställningen (Totalt förfallna belopp) - redan har gjorts, kommer säljaren att återbetala summan Betalning enligt artikel 'Betalningsmetoder för inköp som görs via webbplatsen'.

Art. 6. Produktblad

6.1 Varje produkt åtföljs av ett produktinformationsblad som illustrerar dess huvuddrag (produktblad). Bilderna och beskrivningarna på webbplatsen återger produkternas egenskaper så troget som möjligt. Färgerna på produkterna kan dock skilja sig från de faktiska på grund av inställningarna för datorsystemen eller de datorer som används för att se dem. Dessutom kan bilderna på produkten i produktbladet skilja sig åt i storlek eller i förhållande till tillbehörsprodukter. Dessa bilder måste alltså förstås som att de är ungefärliga och antyder allmänt accepterade toleransgränser. För avtalet om försäljning av varor ska beskrivningen av produkten i beställningsformuläret som skickas av användaren användas som referenspunkt.

Artikel 7. Priser

7.1 Alla priser är inklusive moms.

7.2 Säljaren förbehåller sig härmed rätten att ändra priset när som helst, utan föregående meddelande, under förutsättning att det pris som debiteras användaren ska vara det som anges på Webbplatsen vid den tidpunkt då beställningen görs, och inga fluktuationer (ökning eller minskning) ska registreras efter överföringen av nämnda beställning.

7.3 Fraktkostnaderna, om några, anges uttryckligen och separat i beställningen. formuläret, innan användaren fortsätter att överföra densamma.

Artikel 8. Inköpsorder

8.1 Säljaren kommer att leverera produkterna först efter att ha mottagit bekräftelsen på den framgångsrika betalningen av det totala beloppet På grund av användningen. Äganderätten till Produkterna kommer att överföras till dig vid tidpunkten för leveransen, förstås som tidpunkten för leverans av Produkten till transportören. Eventuell risk för förlust eller skada på produkten/produkterna som inte kan hänföras till säljaren, kommer att övergå på användaren, så snart denne eller en tredje part utsedd av användaren annan än kuriren väsentligt kommer i besittning av produkten/produkterna. .

Tjänsten som du valt kommer att utföras först efter betalning av det totala beloppet. Säljaren förbehåller sig rätten att inte tillhandahålla tjänsten om det efter att ha skickat din inköpsorder fastställs att du inte har betalat hela eller delar av det totala beloppet.

8.2 Köpeavtalet sägs upp med förbehåll för utebliven betalning av det totala beloppet. Om inte annat har avtalats skriftligen med dig, kommer beställningen att annulleras i enlighet med detta.

8.3 För att skicka en inköpsorder är det nödvändigt att läsa och godkänna dessa Allmänna försäljningsvillkor, klicka på den relevanta rutan på sidorna i köpprocessen. Underlåtenhet att acceptera dessa allmänna försäljningsvillkor kommer att göra det omöjligt att göra köp på denna webbplats.

Artikel 9. Betalningsmetoder för köp som görs via webbplatsen

9.1 Betalningen på Webbplatsen kan göras med:

 • Betalkort
 • PayPal
 • Kontant vid leverans
 • Banköverföring.

9.2 Säljaren accepterar följande kreditkort:

 • VISA
 • MasterCard (Cirrus Maestro)
 • PostePay
 • American Express

Debiteringen kommer endast att göras efter att (i) dina betalkortsuppgifter som används för betalning har verifierats och (ii) utfärdaren av betalkortet som används av du har utfärdat debiteringsfullmakten.

I enlighet med direktiv 2015/2366/ (EU) om betaltjänster på den inre marknaden (PSD2) informeras användaren om att han/hon kan behöva genomföra köpet process genom att uppfylla de autentiseringskriterier som krävs av det betalningsinstitut som ansvarar för att hantera onlinebetalningstransaktionen. Autentiseringskriterierna hänvisar till användarens identitet (för att uppfylla detta kriterium måste användaren vara registrerad på webbplatsen under köptransaktionen) och den kontextuella kunskapen om autentiseringskoden som överförs av betalningsinstitutionen (Strong Customer Authentication). Underlåtenhet att slutföra denna procedur kan göra det omöjligt att slutföra köpet på webbplatsen.

Betalkortets konfidentiella data (kortnummer, innehavare, utgångsdatum, säkerhetskod) krypteras och överförs direkt till relevant betalningsinstitution utan att passera de servrar som används av säljaren. Säljaren har därför aldrig tillgång till och lagrar inte uppgifterna på ditt betalkort som används för att betala för produkterna.

Debiteringen av det totala beloppet kommer endast att göras vid tidpunkten för överföringen av beställningen .

9.3 När det gäller PayPal-betalningar kommer användaren att omdirigeras till webbplatsen www.paypal.com, där de ska göra betalningen på grundval av det föreskrivna förfarandet som regleras av PayPal och villkoren för avtalet som överenskommits mellan användaren och PayPal. Uppgifterna som infogas på PayPals webbplats kommer att behandlas direkt av PayPal och kommer inte att skickas till eller delas med säljaren. Säljaren kan således inte känna till, eller på något sätt memorera, kreditkortsuppgifterna kopplade till användarens PayPal-konto, eller uppgifterna för någon annan betalningsform kopplad till kontot.

Om betalningen är görs via PayPal, kommer det totala beloppet att debiteras av PayPal på användarens konto samtidigt som onlineavtalet ingås. Om avtalet sägs upp, eller i något annat fall av återbetalning, av någon anledning, ska beloppet för återbetalningen till användaren krediteras användarens PayPal-konto. Termen för kreditering av summan på betalningsverktyget kopplat till detta konto beror uteslutande på PayPal och banksystemet. När kreditordern har ordnats till förmån för nämnda konto, ska Säljaren inte anses ansvarig för några förseningar eller utelämnanden i krediteringen av återbetalningen till Användaren. Alla typer av återbetalning som ska göras i enlighet med dessa allmänna försäljningsvillkor kommer att göras till användarens PayPal-konto.

9.4 Om du väljer postförskott som betalningsmedel informerar säljaren dig om att försändelsen kommer att debiteras en extra avgift på 5,90 €, eller det andra beloppet som visas på webbplatsen. Om du väljer att betala med postförskott måste du vid tidpunkten för leverans av produkterna ha kontanter på det belopp som anges i inköpsordern (eftersom kuriren inte är behörig att ta emot checkar eller ge pengar i växel): , kommer köpeavtalet att anses ha sagts upp med rättighet i enlighet med och i enlighet med artikel 1456 i den italienska civillagen. Du kommer att meddelas om uppsägningen av kontraktet och den därav följande annulleringen av beställningen. Eventuell återbetalning som ska göras i enlighet med dessa allmänna försäljningsvillkor kommer att göras via banköverföring till de bankuppgifter som du tillhandahåller.

9.5 Om du väljer att betala via banköverföring, när beställningen har tagits emot, Säljaren kommer att meddela användaren via e-post om bankuppgifterna och tidsfristen för att göra överföringen. E-postmeddelandet kan innehålla begäran om att skicka med e-post kvittot på gjord överföring eller bekräftelse av densamma.

Vid betalning via banköverföring löper leveranstiden för Produkten/Produkterna från kl. banköverföringsmottagningsdatumet från säljarens sida, eller från det datum då banköverföringen bekräftas som beställd till säljarens fördel, beroende på vilket som inträffar först.

Om inte annat överenskommits, Tjänsterna tillhandahålls endast efter mottagande av det totala beloppet som ska betalas via banköverföring.

Användaren måste ange:

 • referensnumret för inköpsordern
 • inköpsorderns datum.

När beställningen har lagts måste du betala inom 7 arbetsdagar. Underlåtenhet att följa kommer att orsaka automatisk uppsägning av avtalet inom de följande 3 arbetsdagarna.

Art. 10. Produktleverans

10.1 Det finns inga begränsningar för leverans, förutom i de fall som anges på webbplatsen och/eller i produktbladet.

10.2 Utgifterna för leverans av produkterna, som kan variera beroende på den leveransprocedur som valts av användaren, och alla andra möjliga kostnader, kommer att bäras av användaren, om inte annat anges i produktbladet eller i andra delar där detta kommuniceras.

10.3 Produkterna kommer att levereras inom 3 dagar efter mottagandet av beställningen och i alla fall inom trettio dagar från och med den dag då avtalet ingås.

10.4 Du ombeds vänligen att verifiera villkoren för den levererade produkten. Utan att det påverkar det faktum att risken för förlust av eller skada på Produkten, av skäl som inte kan hänföras till Säljaren, överförs när du, eller en tredje part utsedd av dig och annan än transportören, fysiskt tar Produkten i besittning, säljaren föreslår att du kontrollerar antalet mottagna produkter och att förpackningen är intakt, oskadad, inte våt eller på annat sätt förändrad, även i förslutningsmaterialet; Säljaren föreslår också att du på transportörens transportdokument ska ange eventuella avvikelser och att du i detta fall accepterar paketet med reservation. I händelse av att paketet visar uppenbara tecken på manipulering eller ändring, är det lämpligt att omgående meddela Säljaren. I vilket fall som helst gäller ångerrätten (om sådan finns för produkten) och juridisk garanti för överensstämmelse.

Artikel 11. Ångerrätt

11.1 Användaren - som agerar som en konsument - har rätt att frånträda avtalet om försäljning av varor för Produkten utan att ange anledningen och utan att ådra sig ytterligare kostnader och utgifter andra än de som anges i denna artikel, inom fjorton kalenderdagar (Ångerrätt). Ångerfristen (Ångerfristen) löper ut efter 14 dagar:

a vid en enskild produktbeställning, från den dag då användaren eller en tredje part annan än transportören och utsedd av användaren kommer i väsentlig besittning av produkten;

b. i händelse av en Multipelorder med separata leveranser, från den dag då användaren eller en tredje part annan än transportören och utsedd av användaren kommer i väsentlig besittning av den senast levererade produkten; eller

c. i händelse av en beställning relaterad till leverans av en produkt av olika partier eller flera delar, från den dag då du eller en tredje person, skild från transportören och vald av dig, förvärvar fysisk besittning av den sista satsen eller den sista biten .

11.2 För att utöva ångerrätten måste användaren informera säljaren, innan Ångerperioden löper ut, om sitt beslut att ångerrätt.

11.3 Du har utövat din Ångerrätt inom Ångerperioden om relevant meddelande skickas av dig innan Ångerperiodens utgång. Denna kommunikation måste överföras på följande sätt:

E-post: [email protected]

< p>Konsumenten ska skaffa varaktiga lagringsmöjligheter för kommunikationen i samband med utövandet av ångerrätten, eftersom bevisbördan för utövandet av denna rätt före utgången av ångerfristen åligger användaren.

11.4 Vid utövande av ångerrätten, när rätten har utövats, måste användaren se till att Produkterna returneras till Säljaren utan onödigt dröjsmål, och i alla fall före 14 kalenderdagar från det datum då användaren har informerat säljaren om sitt beslut att frånträda avtalet. Villkoret uppfylls om användaren överlämnar Produkten/Produkterna före utgången av den tidigare nämnda 14-dagarsperioden till den av Säljaren angivna kuriren eller, baserat på de relevanta omständigheterna, till en valfri kurir (Retun Term). Produkten, vederbörligen skyddad och förpackad och i originalförpackning (om möjligt) måste returneras till följande adress (originalförpackningen krävs alltid om produkternas serienummer är tryckta på den):

Gemi Elettronica

Contrada Piano Mulino, Lotto A1 85034, Francavilla sul Sinni (PZ)

11.5 Kostnaden för att returnera produkten (inklusive tullavgifter) är på användarens bekostnad och retur sker under deras ansvar.

11.6 Om användaren frånträder avtalet ska Säljaren återbetala det totala belopp som betalats av användaren för produkten, inklusive leveranskostnader utan onödigt dröjsmål och senast 14 kalendern dagar från det datum då Säljaren informerades om användarens beslut att frånträda avtalet. Återbetalningen kommer att ske genom att använda samma betalningsmetod som användes för den ursprungliga transaktionen. I händelse av att användaren har returnerat Produkterna med hjälp av en transportör efter eget val och på dennes bekostnad, kan Säljaren avbryta återbetalningen fram till mottagandet av Produkterna eller tills du bevisar att du har skickat tillbaka Produkterna, beroende på vilket som inträffar först.

11.7 Användaren är endast ansvarig för minskningen av varornas värde på grund av en annan användning av Produkten än den som krävs för att fastställa funktionerna och Produktens funktion. I vilket fall som helst måste produkten förvaras, hanteras och inspekteras med normal omsorg och returneras intakt, komplett i alla delar, fullt fungerande, måste även innehålla alla tillbehör och de illustrativa broschyrerna, etiketterna och förseglingen, om sådan finns, bifogade till produkten och intakt och inte manipulerad, och perfekt lämpad för den användning som den är avsedd för och fri från tecken på slitage eller smuts. Ångerrätten tillämpas på Produkten i dess helhet. I denna mening kan det inte utövas bara för vissa delar och/eller tillbehör (som inte representerar och inte är autonoma produkter) av Produkten.

11.8 Om Produkten har lidit värdeförlust till följd av annan hantering av varan än den som är nödvändig för att fastställa produktens art, egenskaper och funktion, förbehåller sig Säljaren rätten att från återbetalningsbeloppet dra av ett belopp motsvarande denna värdeförlust. Företaget kommer att meddela dig om omständigheterna och det därav följande reducerade återbetalningsbeloppet efter mottagandet av produkten. Om återbetalningen redan har betalats kommer företaget att meddela bankuppgifterna för betalningen av det belopp som användaren ska betala på grund av produktens värdeminskning.

11.9 I händelse av att uttaget har skett inte har utövats i enlighet med bestämmelserna i tillämplig lagstiftning, kommer det inte att resultera i uppsägning av avtalet och, till följd av detta, kommer det inte att skapa någon rätt till återbetalning. Säljaren kommer att meddela användaren att den kommer att avvisa begäran om återkallelse från mottagningen av Produkten. Om Produkten redan har kommit tillbaka till Säljaren, kommer den att stanna kvar till Säljaren för användarens avyttring för hämtning som måste göras mot avgift och under användarens ansvar.

11.10 I Vid partiellt återkallande från flera beställningar kommer beloppet för leveranskostnader som ska ersättas till användarens fördel att kvantifieras i proportion till värdet på den produkt som är föremål för återkallelse. Användaren har till exempel lagt en beställning på 200,00 euro, som inkluderar två produkter, den första värd 50,00 euro och den andra värd 150,00 euro, och returnerar produkten till ett värde av 150,00 euro, kommer användaren att få ersättning för ett belopp motsvarande till 75 % av uppkomna leveranskostnader. Hur som helst kommer beloppet för leveranskostnader som ska returneras aldrig att överstiga vad som faktiskt betalats av användaren.

Artikel 12. Juridisk garanti för överensstämmelse

Alla produkter som säljs på webbplatsen omfattas av den rättsliga garantin för överensstämmelse som tillhandahålls av artiklarna 128-135 genom lagstiftningsdekret N. 128-135 i konsumentlagen (Legal Guarantee).

Vem den gäller

The Legal Garantin är reserverad för konsumenter. Den gäller därför endast för användare som har gjort köpet på Webbplatsen för andra ändamål än entreprenörs-, kommersiell-, hantverks- eller yrkesverksamhet.

När det gäller

Säljaren är ansvarig gentemot- till konsumenten för eventuella avvikelser som existerar vid tidpunkten för leverans av produkten och som blir synlig inom två år efter nämnda leverans. Säljaren måste underrättas om bristen på överensstämmelse, med påföljd för att garantin förverkas, inom två månader från det datum då den upptäcktes.

Om inte annat bevisas, inträffar avvikelsen inom sex månader från och med produktens leveransdatum antas vara existerande sedan det senare, såvida inte antagandet är oförenligt med produktens natur eller med arten av avvikelsen. Från och med den sjunde månaden efter leveransen av produkten ska bevisbördan för att bevisa att avvikelsen redan existerade vid tidpunkten för leveransen av produkten ligga på konsumenten.

För att ta fördel av den juridiska garantin, måste du således tillhandahålla bevis på datum för köp och leverans av varan. Det är därför tillrådligt, i syfte att bevisa köpet, att du behåller fakturan som skickats av säljaren, samt transportdokumentet eller något annat dokument som intygar köpdatumet (såsom kreditkortsutdraget eller kontoutdraget ) och leveransdatum.

Vid uppsägning av avtalet kommer Säljaren att återbetala det totala inbetalda beloppet till konsumenten, bestående av inköpspriset för produkten, fraktkostnader och eventuella andra extra kostnader. Vid prisavdrag kommer Säljaren att återbetala rabattbeloppet, som tidigare överenskommits med konsumenten. Beloppet för återbetalningen eller minskningen kommer att krediteras det medel eller den betalningslösning som konsumenten använder för köpet.

Säljaren ska inte hållas ansvarig i händelse av skada av något slag till följd av det felaktiga användning av Produkten eller i händelse av skada till följd av oförutsebara omständigheter eller force majeure.

Om du har gjort köpet som "proffs" i ​​enlighet med bestämmelserna i Konsumentbalken, de tidigare styckena i denna artikeln gäller inte. Den juridiska garantin enligt art. 1490 i den italienska civillagen.

Artikel 13. Tillverkarens standardgaranti

13.1 Produkterna som säljs på webbplatsen kan, beroende på sin karaktär, omfattas av en standardgaranti utfärdad av tillverkaren (konventionell garanti). Användaren kan endast hävda sin rätt till garantin hos tillverkaren. Varaktigheten, omfattningen (inklusive geografisk omfattning), villkor och procedurer, vilka typer av skador/defekter som omfattas och begränsningarna för standardgarantin bestäms av varje tillverkare och specificeras i det så kallade garantibeviset som finns i produktförpackningen. Standardgarantin är till sin natur valbar och lägger inte till, ersätter, begränsar, påverkar eller sätter åt sidan den juridiska garantin.

Artikel 14. Tillämplig lag och jurisdiktion; tvistlösning utanför domstol - Alternativ tvistlösning/onlinetvistlösning

14.1 Köpekontrakten som ingås mellan dig och säljaren regleras av italiensk lag. På användarna som regelbundet inte är bosatta i Italien kommer eventuellt mer fördelaktiga och tvingande bestämmelser att tillämpas enligt lagen i det land där de har hemvist, och särskilt relaterade till termen för utövande av ångerrätten, på termen att returnera produkterna, om användaren skulle vilja utöva denna rätt, till metoderna och formaliteterna för kommunikationen av denna rätt och till den juridiska överensstämmelsegarantin.

14.2 Om du är en "konsument" , för varje tvist rörande tillämpningen, genomförandet och tolkningen av dessa Allmänna försäljningsvillkor, är domstolen där du har din bostad eller du har valt din hemvist. Om du är en "handlare" för någon tvist som rör tillämpningen, utförandet och tolkningen av detta dokument, ska domstolen där säljaren har sitt säte i enlighet med bestämmelserna i artikel 1 ovan ha ensam jurisdiktion.

< p>14.3 Enligt artikel 141-sexies, komma 3 lagstiftningsdekret av 6 september 2005 N. 206 (konsumentlagen), informerar Säljaren användaren som slutkonsument vilken artikel 3, komma 1, lett. a) i konsumentlagen, att i det fall han/hon har lämnat in ett klagomål direkt till Säljaren, till följd av vilket det inte var möjligt att lösa den uppkomna kontroversen, kommer Säljaren att tillhandahålla information om organisationen av Alternative Tvistlösning för utomrättslig lösning av tvister som rör förpliktelser som härrör från ett avtal som ingåtts i enlighet med dessa allmänna försäljningsvillkor (ADR-organisationer, som anges i artikel 141-bis och följande i konsumentlagen), även ange om det vill använda eller inte använda dessa organisationer för att lösa tvisten.

14.4 Dessutom informerar säljaren dig som konsument vem i artikel 3, komma 1, lett. a) i konsumentkoden att en europeisk plattform för onlinelösning av konsumenttvister inrättades (ODR Platform). Konsumenten kan bläddra i ODR-plattformen på följande länk: http://ec.europa.eu /consumers/odr/; genom ODR-plattformen kan konsumenten se listan över ADR-organisationer, hitta länken som omdirigerar till varje webbplats och starta en onlineprocedur för att lösa de tvister som han är inblandad i.

14.5 Oavsett vad det är. är resultatet av förfarandet för förlikning utanför domstol av tvister som rör konsumtionsförhållanden genom att använda de förfaranden som anges i del V, avdelning II-bis i konsumentlagen, i vilket fall som helst har konsumenten alltid rätt att få juridisk talan inför den behöriga domstolen.

14.6 För eventuella tvister relaterade till tillämpningen, genomförandet och tolkningen av dessa Allmänna försäljningsvillkor kan användaren som är bosatt i en annan medlemsstat i Europeiska unionen än Italien även tillgång till det europeiska förfarande som fastställts för småmål, genom rådets förordning (CE) N. 861/2007, av den 11 juli 2007, förutsatt att värdet av tvisten inte överstiger 2 000,00 euro, exklusive räntor, rättigheter och kostnader. Texten till förordningen finns på webbplatsen www.eur-lex.europa.eu.

Artikel 15. Kundtjänst och klagomål

Du kan begära information, skicka meddelanden, be om hjälp eller lämna in klagomål genom att kontakta säljarens kundtjänst enligt följande:

Säljaren kommer att hantera klagomål genom att svara inom 3 dagar efter mottagandet.